top of page

TREHUSBEBYGGELSEN PÅ VÅLERENGA

Hylla

 

Enebakkveien 38-60, mellom Vålerenga skole og Kværnerbyen, går på folkemunne bare under navnet "Hylla". Denne enestående veistubben er  regulert til spesialområde bevaring. I forbindelse med Bane Nors tiltak for kapasitetsøkning på Gjøvikbanen, Hovedbanen og Gardermobanen står hele husrekken i fare for å bli revet. 

Du kan lese alle dokumenter i saken her

Liten oppsummering av status 

 

Siden oktober 2018 er det gjennomført 5 møter mellom Plan- og bygningsetaten (PBE) og Bane Nor. Referat fra samtlige ligger her

 

I det første dialogmøtet har PBE konkludert med at tiltakene har store lokale konsekvenser og at man må være sikre på at de foreslåtte tiltakene er helt nødvendige. De ber Bane Nor utrede en rekke alternativ bedre.

 

Det andre møtet handlet om hvordan og hvorvidt Bane Nor (ved Asplan Viak) har fulgt opp PBEs anmodning. Det tredje møtet har i tillegg med et notat om at Bane Nor arbeider for å flytte planlagt 6 mnd stenging av Hovedbanen i 2022 til 2023. Stenges Hovedbanen 6 mnd i 2023 kan Brynsbakken bygges billigere og raskere enn planlagt.

 

Den 11. februar, mellom det tredje og det fjerde dialogmøtet, sendes et forslag til planprogram fra PBE til byrådsavdeling for byutvikling. Her sendes utkastet til planprogram med kommentarer og sammendrag av merknader. PBE gjør særlig oppmerksom på Byantikvarens bemerkning. Et planprogram gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

 

Det fjerde dialogmøtet gjennomgår planprogrammets kapittel 3 for å bli enige om hvordan utredningsprogram og medvirkningsplan skal suppleres før det fastsettes. I det femte dialogmøtet planlegges sakens videre framdrift. Det sjette dialogmøtet er berammet til 11.mars, mens dialogmøte 7 legges til 26.mars.

 

Den 26.februar svarer byråd Hanna Marcussen på utkastet til planforslag som ble oversendt fra Plan- og bygningsetaten. Her skriver hun blant annet:

 

Jeg tar til etterretning at alternativ 2 (8A.2.2) legges til grunn ved utarbeidelse av planforslaget og utredning av konsekvenser. Ved planlegging og gjennomføring av tiltaket må det imidlertid legges til grunn at Enebakkveien som et sammenhengende historisk veifar sikres og at den berørte verneverdige bebyggelsen tas vare på. I planforslaget må det i tillegg sikres en ny forbindelse over/under sporområdet for gående. Ovennevnte forutsetninger må innarbeides i planprogrammets angivelse av planalternativ (3.1.2).

 

Under utredningstemaet "Kulturminner og kulturmiljø" må følgende setning innarbeides: "Muligheter for flytting av verneverdig bebyggelse i Enebakkveien 38 - 60 til egnet sted i nærheten skal utredes."

17. april 2019 fastsettes planprogrammet.  Planprogrammet lister opp en del sentrale utredningstema, som veitrafikk og kjøreadkomster, fremkommelighet for gående og syklende, støy, kulturminnehensyn, virkninger for bebyggelse og anleggsperioden. 

 

Det 7.dialogmøtet hadde som hensikt å avklare status og framdrift fram til innsending av planforslag. Her diskuteres blant annet fremstillingen av hvordan området vil se ut og en planlagt befaring med Byantikvaren.

6.mai sender Plan- og bygningsetaten brev til Bane Nor (ved Asplan Viak) der de mener det må gjøres ytterligere utredning av to tomter som mulige erstatningstomter for bevaringsverdig bebyggelse og med tanke på erstatningsområde for friområde/grønt.

8.mai 2019 er Byantikvaren på befaring. Hensikten er å få en felles forståelse i de ulike kommunale etatene for problemstillingene knyttet til flytting av den bevaringsverdige bebyggelsen.

20.mai 2019 sender Bane Nor brev til Plan- og bygningsetaten der de ber om å få møte etatsledelsen. Bakgrunn for ønske om et møte er at Bane Nors oppfatning av at saksbehandlingen i etaten tar for lang tid, og er uforutsigbar. De hevder det kommer stadig nye krav som nå er i ferd med å forsinke prosjektet.

I 1878 ble Vålerenga innlemmet i Christiania. Frem til da lå bydelen utenfor hovedstadens murtvang og en rekke hus var bygget i den stilen folk kjente fra bygdene de kom fra, som laftet tømmer kledt med trepanel. Mye av datidens byggeri er revet, men en del er også bevart.

Trehusene på Vålerenga er den mest ensartete av trebydelene på østkanten. 

For Vålerenga vel er det viktig at det som står igjen bevares som et bidrag til gatemiljø og Oslos unike historiske arv. 

Den 13. november 2018 inviterte Vålerenga Vel til allmøte med byantikvaren og plan- og bygningsetaten. 

I år fyller reguleringsplanen som ligger til grunn for at så mange av trehusene på Vålerenga er bevart, 30 år. Det er verdt å feire. Samtidig er det mange av de gamle husene som nylig er revet eller som står i fare for å bli det.

 

Denne novemberkvelden fikk alle fremmøtte klarhet i hva som ligger til reguleringsplanen for spesialområde bevaring, og hva som ikke hører innunder der. Vi fikk presentert hvilke konsekvenser det å være regulert til spesialområde bevaring får for den enkelte beboer i et av husene. Hva du må søke om, hvem du kan snakke med, og hvordan du går frem, ble tatt opp av etatene. 

 

I tillegg fikk vi en god diskusjon og mange gode råd for gangen i en plansak - inkludert når og hvordan vi beboere kan gi våre innspill. Byantikvaren svarte også på spørsmål om hvordan de ser for seg en eventuell flytting av bebyggelsen på Hylla. 

Byantikvarens og plan- og bygningsetatens presentasjon er lagt ut i sin helhet, og vi har også filmet det hele.

 

Se hele allmøtet på video!

 

Etterstadgata 2-6

I enden av Etterstadgata, ut mot Strømsveien, har OBOS lenge ønsket å bygge boliger. Opprinnelig lå det tre eldre hus på tomtene, men Etterstadgata 2 er nå revet og bygget opp igjen i en bakhage på Kampen. Den gamle fabrikken i nummer 6 som i sin tid produserte skismurning, er fredet, mens nummer 4 ikke er det. 

 

Det ligger etterhvert mange dokumenter på saken, og folk på Vålerenga har vært flinke til å poste spørsmål til arkitektene. Fra Vellets side er vi positive til utbygging, men opptatt av å begrense trafikken og bevare den eldre bebyggelsen. Hus som flyttes bidrar ikke til et gatemiljø og det er viktig at de nye boligene også bidrar med noe til nabolaget. I planforslaget ligger det forslag til et torg ut mot Strømsveien, samt bevaring av den gamle muren langs fortauet, men her er også forslag om å rive nummer 4 og bygge boliger uten aktive førsteetasjer.  

Siste nytt i saken er at Plan- og bygningsetaten fremmer alternativt forslag til det OBOS legger frem. Du finner det siste utkastet her. Høringsfrist er satt til 31.12, så om du ikke har andre planer for nyttårsaften....

Alle dokumentene på saken ligge her

Vålerenga Vels uttalelser så langt ligger her og her - og uttalelsen fra FAU ved Vålerenga skole finner du her 

Historielaget, Sotafabrikken og Etterstad Vel har også uttalt seg. 

bottom of page